AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE ODBILA JE ŽALBE MR GORANA RAKIĆA, JAVNOG PRAVOBRANIOCA

Nije dobio saglasnost za drugu javnu funkciju

Agencija za borbu protiv korupcije odbila je i proglasila neosnovanim dve žalbe mr Gorana Rakića, javnog pravobranioca, na rešenja direktora Agencije za borbu protiv korupcije od 20. i 26. oktobra 2017. godine. Naime, rešenjima Agencije odbija se zahtev mr Gorana Rakića za davanje saglasnosti za obavljanje druge javne funkcije – likvidacionog upravnika JP „Rezervati prirode Zrenjanin” i JP „Turistički centar”.
– Protiv ovih rešenja od 20. oktobra 2017, Rakić je izjavio žalbe u kojima je, između ostalog, naveo da je prvostepeni organ zaključkom od 27. decembra 2016. prekinuo postupak, te da se tokom prekida ne mogu preduzimati procesne radnje, a da je uprkos tome prvostepeni organ doneo ožalbeno rešenje zbog čega je rešenje nezakonito iz formalnih razloga. U žalbama je naveo da pravobranilaštvo štiti imovinska prava i interese grada, a likvidacija javnog preduzeća sastoji se u radnjama namirenja poverilaca i vraćanju imovine gradu osnivaču, ako preostane nakon namirenja, a ako ne, poverioci se namiriju iz budžeta grada – navodi se u rešenjima Agencije. – Po njegovom mišljenju, kako je posao likvidacije javnog preduzeća nesumnjivo imovinski interes grada osnivača, te da imovinske interese štiti pravobranilac, upravo je to razlog što je pravobranilac likvidacioni upravnik.

PREVARNE RADNJE
On navodi i da su minimalne šanse da dođe do spora u kojem su suprotstavljene strane Grad i javno preduzeće. Ukoliko bi došlo do toga, kaže, javno preduzeće bi mogao zastupati advokat, a pravobranilac ne bi morao da učestvuje u takvom postupku, kao što ne učestvuje u većini postupaka.
Rakić u žalbi ističe i to da nedavanje saglasnosti zbog neznatne šanse da nastupi neka imaginarna situacija nije opravdano, te da po toj logici niko ne bi mogao da bude pravobranilac jer bi mogao da dođe u situaciju da vodi spor ili neki drugi postupak povodom nekog svog prava protiv grada koji ga je postavio za pravobranioca i da je nejasno kakve veze ima mogućnost da nečiji poverioci ili dužnici budu u sporu sa gradom Zrenjaninom.
– Imovinski interes grada je da se isplate svi poverioci u skladu sa Zakonom, a ne da se uskrate prava koja im pripadaju pa da tuže grad i naplate u sudskom postupku ceo iznos sa kamatama, sudskim taksama i advokatskim troškovima – navodi Rakić u žalbama.
Zaključkom prvostepenog organa da su interesi grada suprotstavljeni interesima poverioca insinuira se da je grad sklon prevarnim radnjama, te Rakić ističe da je interes i stav grada da svakom prizna pravo koje mu pripada, kaže Agencija.

PONIŠTAJ REŠENJA
U žalbama ukazuje na to da likvidacioni upravnik odgovara za štetu koju pričini poveriocima. Čak i kada bi pokušao da im uskrati pravo pribavljajući time protivpravnu imovinsku korist gradu, poverioci bi štetu mogli da nadoknade od likvidacionog upravnika, posebno što bi time upravnik počinio i krivično delo, pa bi pored materijalne, snosio i krivičnu odgovornost. Takođe, smatra da Zakon o privrednim društvima propisuje da su likvidacioni upravnici zakonski zastupnici tih privrednih društava, ukoliko Skupština ne imenuje likvidacionog upravnika, da zakon to pravo priznaje privatnim licima, tj. vlasnicima i zastupnicima privatnih preduzeća i postavlja pitanje kakav oni imaju ekonomski interes u pogledu isplate svog novca poveriocima, a da, sa druge strane, prvostepeni organ izražava sumnju u rad organa lokalne samouprave za koje je jasno da su u mnogo većoj meri nepristrasni od fizičkih lica.
Rakić je prilikom žalbi izjavio da to što likvidacioni upravnik ima pravo na naknadu nije razlog koji ukazuje da je u sukobu interesa jer se naknada utvrđuje i isplaćuje po zakonu, te ni likvidacioni upravnik ni pravobranilac ne utiče na iznos naknade, pa je predložio da Odbor poništi ožalbena rešenja i predmet vrati na ponovno odlučivanje ili sam reši ovu upravnu stvar tako što će podnosiocu žalbe dati saglasnost za obavaljanje posla likvidacionog upravnika u javnom preduzeću.
– Odbor Agencije je prilikom odlučivanja cenio navode žalbi, ali ih je proglasio neosnovanim. Uvidom u zaključak o prekidu postupka od 27. decembra 2016, utvrđuje da se postupak prekida do donošenja odluke po žalbi imenovanog u drugom postupku pred Agencijom, jer je prvostepeni organ smatrao da donošenje odluke po žalbama u tom postupku predstavlja prethodno pitanje od značaja za rešenje upravne stvari. Kako je odluka po žalbama u drugom predmetu doneta 28. decembra 2016, postupak je nastavljen – navodi Agencija.

  • IZVORI PRIHODA
    Podsetimo, javnom pravobraniocu je za vreme sprovođenja likvidacije javnih preduzeća „Turistički centar grada Zrenjanina” i „Rezervati prirode” iz gradskog budžeta, a prema rešenju Privrednog suda, isplaćeno ukupno 1.654.713 dinara za naknadu za rad i naknadu troškova za proteklu godinu (s tim da je za Radio Zrenjanin novac dobio za februar i mart mesec 2017., kada se utvrdilo da je u sukobu interesa, a posao likvidacionog upravnika za ovo preduzeće preuzeo je Željko Babić). Za prva četiri meseca 2018. godine za iste troškove dobio je 61.686 dinara, potvrdilo nam je Odeljenje za finansije, odsek za obračun i likvidaturu plata, naknada i drugih primanja Gradske uprave.

I. ISAKOV